6. ESET NOD32 Antivirus

6. ESET NOD32 Antivirus

คุณสมบัติเฉพาะต่างๆของโปรแกรม
               ESET ออกผลิตภัณฑ์รุ่น Beta ของ ESET NOD32 Antivirus 6 และ ESET Smart Security 6 มาพร้อมกับ Anti-Theft  ESET ผู้นำในการปกป้องแบบ Proactive เพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ ได้ประกาศออกผลิตภัณฑ์แฟลกชิปรุ่น BETA เพื่อให้ทดสอบ ได้แก่ ESET Smart Security 6 Beta และ ESET NOD 32 Antivirus 6 Beta ซึ่งได้มีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเข้าไปในทั้งสองผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอน Beta นี้ด้วย เพื่อให้ผู้ทดสอบทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นคือ คุณสมบัติ Anti-Theft ที่จะช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งของแล็ปท้อป และคอยจับตาดูกิจกรรมบนอุปกรณ์ที่ถูกขโมยไป และจะเข้าสู่ระยะทดสอบสุดท้ายเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกออกให้ประชาชนทั่วไปได้ทดสอบ โดยเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง ESET Smart Security 6 และ ESET NOD 32 Antivirus 6

               อ้างอิงจากผลสำรวจของ global Online Security Brand Tracker พบว่าผู้ใช้งาน PC กำลังหันไปใช้โทรศัพท์มากขึ้นโดย 63% ของผู้ใช้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ตโดยใช้แลปทอป และ 12% ใช้เน็ตบุ้ค นอกจากนั้นผลสำรวจยังพบอีกว่าประโยชน์ของคุณสมบัติ Anti-Thief เป็นที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งการป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถูกระบุให้เป็น “สิ่งจำเป็น” หรือ “ดีที่จะมี” จากผู้ใช้ 88% ในขณะที่การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลมีความต้องการจากผู้ใช้ที่ 84% และ 1 ใน ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเคยผ่านประสบการณ์ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลมาแล้ว“ที่แผนกเทคโนโลยีของ ESET เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในการแนะนำเวอร์ชั่นใหม่ของผลิตภัณฑ์แฟลกชิปของพวกเรา นั่นคือ ESET Smart Security 6 Beta และ ESET NOD32 Antivirus 6 Beta ซึ่งถูกปล่อยออกมาหลังเวอร์ชั่น 5 ได้ไม่ถึงปี เราจึงขอเชิญชวนลูกค้าของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบผลิตภัณฑ์ล่าสุดรุ่น Beta นี้ในระหว่างเดือนหน้า” กล่าวโดย Palo Luka, ESET Chief Technology Officer

               จากการค้นพบทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ดีว่าทำไมคุณสมบัติ Anti-Theft จึงถูกรวมเข้าไปในเวอร์ชั่น 6 ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ในการระบุตำแหน่ง และเรียกคืนคอมพิวเตอร์ที่หายหรือถูกขโมยไปได้ และด้วยความช่วยเหลือของคุณสมบัตินี้ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามคอมพิวเตอร์ที่หายไป บนแผนที่และคอยจับตามองกิจกรรมบนเครื่องโดยที่ขโมยไม่มีทางรู้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยผู้ใช้รวบรวมข้อมูลได้ที่ my.eset.com

“ที่ ESET เราไม่ต้องการให้ลูกค้าของเราต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยส่วนบุคคลนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเพิ่มคุณสมบัติใหม่ของ Anti-Theft และอื่น ๆ อีกมากมายให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ ESET Smart Security 6 ที่จะออกมาในช่วงปลายปี 2012 นี้” Palo Luka อธิบาย

ESET NOD32 Antivirus 6 Beta และ ESET Smart Security 6 Beta ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาทดสอบได้ ได้แก่ การปรับปรุง Personal Firewall และ Parental Control, การควบคุม Removable Media, โหลดเล่นเกม, Antivirus และ Antispyware ที่ได้รางวัลมามากมาย, Cloud-Powered Scanning, Idle-State Scanning และ Host-based Intrusion Prevention System (HIPS)

               คุณสมบัติและประโยชน์ที่ถูกคัดสรรของ ESET NOD32 Antivirus 6 Beta และ ESET Smart Security 6 Beta

• Anti-Theft (ในรุ่นสมบูรณ์จะมีเฉพาะใน ESET Smart Security 6 เท่านั้น):จับตามองอุปกร์ที่หายไปโดยอัตโนมัติ และแสดงตำแหน่งบนแผนที่บน พื้นฐานของเครือข่าย Wi-Fi ซึ่งสามารถมองเห็นได้เมื่อมีการออนไลน์ขึ้นมา และให้ผู้ใช้สามารถเข้ารวบรวมข้อมูลได้ที่ my.eset.com และคอยดูขโมยผ่านทางกล้องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง โดยที่ขโมยไม่รู้ตัว

• Personal Firewall (เฉพาะใน ESET Smart Security 6 Beta เท่านั้น):ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัว ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลกับการช้อปปิ้งออนไลน์, การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการใช้โซเชียลมีเดียร์

• Parental Control (เฉพาะใน ESET Smart Security 6 Beta เท่านั้น):ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้ผู้ใช้สามารถดึงลูกๆ ให้ปลอดภัยจากอินเตอร์เน็ตได้โดยเลือกหมวดของเว็บไซต์ตามอายุเพื่อจำกัดการเข้าถึง

• Idle-State Scanning: ทำการสแกนเชิงลึกในขณะที่เครื่องไม่มีการใช้งาน ช่วยการทำงานของระบบ และตรวจจับภัยคุกคามที่ไม่พึงประสงค์ก่อนที่ภัยคุกคามเหล่านั้นจะเข้าทำอันตรายกับคอมพิวเตอร์ และด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ยังสแกนในขณะที่ดาวน์โหลดไฟล์ได้ อีกทั้งเพื่อช่วยรักษาพลังงานของแบตเตอร์รี่โดยจะปิดการทำงานของ idle –state scanning ในขณะที่อยู่ในโหมดแบตเตอรร์รี่

• Scan While Downloading Files: ช่วยลดระยะเวลาการสแกนโดยระบุชนิดไฟล์ เช่น archives หรือการอัพเดทสมาร์ทโฟน ในขณะอยู่ในกระบวนการดาวน์โหลด

ขั้นตอนการทำงาน
              หลังจำกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ ESET NOD32 Antivirus คุณสำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งได้จำกเว็บไซต์ของ ESET เป็นแพ็คเกจ .msi เริ่มต้นโปรแกรมกำรติดตั้ง และวิซำร์ดกำรติดตั้งจะนำคุณเข้ำสู่กำรตั้งค่ำพื้นฐำน กำรติดตั้งมีสองแบบที่ใช้ได้ โดยมีระดับของรำยละเอียดการตั้งค่า        แตกต่ำงกัน

1. กำรติดตั้งปกติclip_image002[4]
2. กำรติดตั้งแบบกำหนดเอง

2.1          การติดตั้งปกติ

               ขอแนะนำกำรติดตั้งปกติให้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องกำรติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus ที่มีกำรตั้งค่ำปกติ กำรตั้งค่ำเริ่มต้นของโปรแกรมจะให้ระดับกำรป้องกันสูงสุด ซึ่งเหมำะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องกำรกำหนดกำรตั้งค่ำที่มีรายละเอียดขั้นตอนแรก (สำคัญมำก) คือกำรป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเพื่อกำรอัพเดทโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีบทบำทสำคัญในกำรให้กำรป้องกันระบบที่แน่นอนclip_image004[4]
ป้อน ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน ของคุณลงในช่องว่ำงที่กำหนด เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณได้รับหลังจำกซื้อหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ หำกในขณะนี้คุณไม่มีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่ำน ให้เลือกตัวเลือก ตั้งค่าพารามิเตอร์การอัพเดทในภายหลัง คุณสำมำรถป้อนข้อมูลกำรตรวจสอบสิทธิ์ได้ในภำยหลังจำกโปรแกรมได้โดยตรงขั้นตอนถัดไปในกำรติดตั้งคือกำรกำหนดค่ำของระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.

               Net ระบบกำรเตือนล่วงหน้ำ ThreatSense.Net ช่วยให้แน่ใจได้ว่ำ ESET จะได้รับกำรแจ้งในทันทีและอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับกำรบุกรุกใหม่เพื่อกำรป้องกันได้อย่ำงรวดเร็ว ระบบจะส่งข้อมูลกำรคุกคำมใหม่ไปยังแล็บไวรัสของ ESETซึ่งจะมีกำรวิเครำะห์ ดำเนินกำร และเพิ่มลงในฐำนข้อมูลไวรัสclip_image006[4]

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะเลือกช่องทาเครื่องหมายเปิดใช้ระบบกำรเตือนล่วงหน้ำ ThreatSense.Net ซึ่งจะเปิดกำรใช้งำนคุณลักษณะนี้คลิก การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อแก้ไขกำรตั้งค่ำที่เป็นรายละเอียดสำหรับกำรส่งไฟล์ที่น่าสงสัย

ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการติดตั้งคือการกาหนดค่า กำรตรวจหำแอพพลิเคชันที่อำจไม่พึงประสงค์ แอพพลิเคชันที่อำจไม่พึงประสงค์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอพพลิเคชันที่อันตรำย แต่จะมีผลในเชิงลบต่อกำรทำงำนของระบบปฏิบัติกำรแอพพลิเคชันเหล่ำนี้มักจะมำพร้อมกับโปรแกรมอื่น และอำจสังเกตได้ยำกในระหว่ำงกระบวนกำรติดตั้ง แม้ว่ำแอพพลิเคชันเหล่ำนี้มักจะแสดงกำรแจ้งเตือนระหว่ำงกำรติดตั้ง แต่แอพพลิเคชันสำมำรถติดตั้งได้อย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ต้องมีกำรยินยอมจำกคุณclip_image008[4]

             เลือกตัวเลือก เปิดใช้งำนกำรตรวจหาแอพพลิเคชันที่อำจไม่พึงประสงค์เพื่อช่วยให้ ESET NOD32 Antivirus สำมำรถตรวจหำกำรคุกคำมประเภทนี้(แนะนำ)ขั้นตอนสุดท้ายในโหมดการติดตั้งปกติคือการยืนยันการติดตั้งด้วยการคลิกที่ปุ่ม ติดตั้งclip_image010[4]

2.2          การติดตั้งแบบกาหนดเอง

การติดตั้ง แบบกำหนดเอง ได้รับกำรออกแบบมำสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบกำรณ์กับโปรแกรมแบบปรับแต่งได้ และผู้ที่ต้องกำรแก้ไขกำรตั้งค่ำขั้นสูงในระหว่ำงกำรติดตั้งขั้นตอนแรกคือกำรเลือกตำแหน่งปลำยทำงสำหรับกำรติดตั้ง ตำมค่ำเริ่มต้นโปรแกรมจะติดตั้งลงใน C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ คลิกเรียกดู… เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนี้ (ไม่แนะนำ)clip_image012[4]

ขั้นตอนต่อมา ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของคุณ ขั้นตอนนี้เหมือนกับขั้นตอนในกำรติดตั้งปกติหลังจากป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ให้คลิกที่ ถัดไป เพื่อ กำหนดค่ำกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณclip_image014[4]

หำกคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมต้องได้รับกำรกำหนดค่ำอย่ำงถูกต้องเพื่อให้กำรอัพเดทฐำนข้อมูลไวรัสสำมำรถทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม หำกคุณไม่ทรำบว่ำคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่
ให้คุณคงการตั้งค่าเริ่มต้น ฉันไม่แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของฉันใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ใช้การตั้งค่าเดียวกับ Internet Explorer และคลิกที่ถัดไป หากคุณไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกันclip_image016[3]

ในกำรกำหนดค่ำกำรตั้งค่ำพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โปรดเลือกฉันใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และคลิกที่ ถัดไป ป้อนที่อยู่ IP หรือ URLของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณใน ฟิลด์ที่อยู่ ในฟิลด์พอร์ต โปรดระบุพอร์ตที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยอมรับกำรเชื่อมต่อ (3128 ตำมค่ำเริ่มต้น) ในกรณีที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต้องกำรกำรตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ใช้ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนที่ถูกต้อง เพื่อให้สิทธิ์ในกำรเข้ำถึงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กำรตั้งค่ำพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำมำรถคัดลอกได้จำก Internet Explorer หำกต้องกำร เมื่อต้องกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ให้คลิกที่ ใช้และยืนยันกำรเลือก clip_image018[3]

คลิกที่ ถัดไป เพื่อไปยังหน้ำต่ำง กาหนดค่าการอัพเดทอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสำมำรถกำหนดวิธีจัดกำรกับกำรอัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรมโดยอัตโนมัติในระบบของคุณ คลิก เปลี่ยน… เพื่อเข้ำถึงกำรตั้งค่ำขั้นสูงหำกคุณไม่ต้องกำรให้อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม ให้เลือกไม่อัพเดทองค์ประกอบของโปรแกรม กำรเปิดใช้ตัวเลือก ถามก่อนที่จะดาวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม จะแสดงหน้ำต่ำงกำรยืนยันสำหรับกำรดำวน์โหลดองค์ประกอบของโปรแกรม ในกำรเปิดใช้งำนกำรอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีถำม โปรดเลือกตัวเลือก อัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรมหากสามารถทางานได้clip_image020[3]

หมายเหตุ: หลังจำกอัพเกรดองค์ประกอบของโปรแกรม จะต้องมีกำรเริ่มต้นระบบใหม่ กำรตั้งค่ำที่แนะนำคือ: ถ้าจาเป็นเริ่มต้นระบบใหม่โดยไม่ต้องแจ้งขั้นตอนถัดไปของกำรติดตั้งคือกำรป้อนรหัสผ่ำนเพื่อป้องกันพำรำมิเตอร์ของโปรแกรม เลือกรหัสผ่ำนที่คุณต้องกำรใช้เพื่อป้องกันโปรแกรม พิมพ์รหัสผ่ำนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

clip_image022[3]

ขั้นตอน การกาหนดค่าของระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net และการตรวจหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์จะเหมือนกับขั้นตอนของกำรติดตั้งปกติและจะไม่ปรำกฏที่นี่ขั้นตอนสุดท้ำยจะแสดงหน้ำต่ำงที่ต้องกำรกำรยินยอมของคุณสำหรับกำรติดตั้ง

2.3          การใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
หากคุณติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus ใหม่ ตัวเลือก ใช้การตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏ โปรดเลือกตัวเลือกนี้เพื่อโอนพำรำมิเตอร์กำรตั้งค่ำจำกกำรติดตั้งเริ่มต้นไปยังกำรติดตั้งใหม่clip_image024[3]

2.4          การป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด สิ่งสำคัญคือโปรแกรมต้องกำรได้รับกำรอัพเดทโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีกำรป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนที่ถูกต้องในกำรตั้งค่ำกำรอัพเดทหำกคุณไม่ได้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนในระหว่ำงกำรติดตั้งคุณสำมำรถดำเนินกำรได้ในขณะนี้ ในหน้ำต่ำงโปรแกรมหลัก ให้คลิก อัพเดทจากนั้นคลิกที่การตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน…ป้อนข้อมูลจากใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ที่คุณมีลงในหน้าต่าง รายละเอียดใบอนุญาตclip_image026[3]

2.5          การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ
หลังจากการติดตั้ง ESET NOD32 Antivirus การสแกนคอมพิวเตอร์ควรเริ่มทำงานเพื่อค้นหำภัยคุกคำม ในกำรเริ่มต้นกำรสแกนอย่ำงรวดเร็ว ให้เลือกการสแกนคอมพิวเตอร์จากเมนูหลัก และเลือก สแกนแบบมาตรฐาน ในหน้ำต่ำงหลักของโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะกำรสแกนคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่บท “กำรสแกนคอมพิวเตอร์”clip_image028[3]

วิธีการใช้งาน 
หน้าต่างหลักของ ESET NOD32 Antivirus จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คอลัมน์ด้านซ้ายจะช่วยให้สามารถเข้าถึงเมนูหลักที่ใช้งานง่าย หน้าต่างหลักของโปรแกรมทางด้านขวาจะแสดงข้อมูลมากกว่า ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ตรงกับตัวเลือกที่เลือกในเมนูหลัก คำอธิบายของปุ่มภายในเมนูหลักมีดังต่อไปนี้:
–          สถานการณ์ป้องกัน  ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการป้องฃกันของ ESET NOD32 Antivirus หากมีการเปิดใช้งานโหมดขั้นสูง สถานะของโมดูลการป้องกันทั้งหมดจะปรากฏขึ้น คลิกที่โมดูลเพื่อดูสถานะปัจจุบัน
–          การสแกนคอมพิวเตอร์  ตัวเลือกนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าและเปิดใช้การสแกนของคอมพิวเตอร์ตามต้องการ
–          อัพเดท   เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเข้าถึงโมดูลการอัพเดทที่จัดการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส
–          ตั้งค่า  เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับระดับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากมีการเปิดใช้โหมดขั้นสูง เมนูย่อยของโมดูลการป้องกันไวรัสและสปายแวร์จะปรากฏขึ้น
–          เครื่องมือ   ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้ในโหมดขั้นสูงเท่านั้น
–          วิธีใช้และการสนับสนุน  เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์วิธีใช้ ฐานความรู้ ESET เว็บไซต์ของ ESET และการเข้าถึงคำขอรับการสนับสนุนของฝ่ายดูแลลูกค้า

clip_image030[3]

การกำจัดไวรัส
• ระดับแรก
จะแสดงหน้าต่างการเตือนที่มีตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับการบุกรุกที่พบแต่ละรายการ ผู้ใช้ต้องเลือกการดำเนินการสำหรับการบุกรุกแต่ละรายการ ระดับนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ซึ่งทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกับการบุกรุกทุกประเภท
• ระดับกลาง
จะเลือกและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการบุกรุก) การตรวจหาและการลบไฟล์ที่ติดไวรัสจะมีสัญญาณเป็นข้อความที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แต่โปรแกรมจะไม่ดำเนินการอัตโนมัติ หากการบุกรุกอยู่ภายในอาร์ไคฟ์ที่มีไฟล์ซึ่งไม่มีไวรัสรวมอยู่ด้วย และจะไม่ดำเนินการกับวัตถุที่ไม่ได้กำหนดการดำเนินการไว้ล่วงหน้า
• ระดับที่สาม
เป็นระดับที่ “รุนแรง” มากที่สุด กล่าวคือ โปรแกรมจะกำจัดวัตถุที่ติดไวรัสทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ไฟล์ที่ถูกต้องถูกลบไปด้วย เราขอแนะนำให้ใช้ระดับนี้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น

clip_image032[3]
สื่อที่จะสแกน
ตามค่าเริ่มต้น สื่อทุกประเภทจะถูกสแกนเพื่อหาสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามไดรฟ์ในระบบ – ควบคุมฮาร์ดไดรฟ์ของระบบทั้งหมดสื่อที่ถอดเข้าออกได้ – ดิสเก็ตต์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เป็นต้น
ไดรฟ์เครือข่าย – สแกนไดรฟ์ที่แมปทั้งหมด
สแกนเมื่อ (เหตุการณ์ที่ทำให้มีการสแกน)
โดยปกติ โปรแกรมจะสแกนไฟล์ทั้งหมดเมื่อเปิด เรียกใช้ หรือสร้าง ขอแนะนำให้คุณคงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันแบบเรียลไทม์ในระดับสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณตัวเลือก เข้าถึงดิสเก็ตต์ จะมีการควบคุมบูตเซคเตอร์ของดิสเก็ตต์เมื่อมีการเข้าถึงไดรฟ์นี้ ตัวเลือก ปิดคอมพิวเตอร์ จะมีการควบคุมบูตเซคเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ระหว่างการปิดคอมพิวเตอร์ แม้ว่าไวรัสขณะบูตจะไม่ค่อยพบบ่อยในปัจจุบัน เราขอนำให้คุณคงการเปิดใช้ตัวเลือกนี้ไว้ เนื่องจากยังมีโอกาสในการติดไวรัสขณะบูตจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

วิธีการต่ออายุโปรแกรมหรือupdate
1.   เปิดหน้า nod32 คลิ๊กที่ Setup

clip_image033[3]

2.   หัวข้อ Setup เลือกไปที่ Enter Entire Advanced Setup Treeclip_image034[3]

3. ที่เมนูด้านซ้าย เลือกไปที่ Update
4. ตรงส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้
จากนั้นคลิ๊กที่ Editclip_image035[3]
5. สำหรับผู้ที่จะทำการ Update แบบ Online ให้กรอก
http://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
สำหรับผู้ที่จะ Update แบบ Offline ให้ใส่ path ของที่เก็บไฟล์ Offline เอาไว้
หากเก็บไว้ที่ c:\update_Nod_V3 ให้กรอก c:\update_Nod_V3 ลงไป
6. กด OKclip_image036[3]
7. ที่ Update Server ปรับเลือกเป็น รายการที่ทำการเพิ่มไป หาก update Online ปรับเลือกเป็นhttp://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
หาก update แบบ offline ปรับเลือกเป็น path ที่ตั้งไว้ ส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้
8. เสร็จแล้วกด OKclip_image037[3]
9. กดที่ Update Virus Signature databaseclip_image038[3]
10. โปรแกรมจะทำการ update ให้เองอัตโนมัติจนเสร็จclip_image039[3]

วิธีการต่ออายุโปรแกรมหรือ update 

1. เปิดหน้า nod32 คลิ๊กที่ Setup

 2. หัวข้อ Setup เลือกไปที่ Enter Entire Advanced Setup Tree..

3. ที่เมนูด้านซ้าย เลือกไปที่ Update
4. ตรงส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้จากนั้นคลิ๊กที่ Edit

5. สำหรับผู้ที่จะทำการ Update แบบ Online ให้กรอก 
http://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
สำหรับผู้ที่จะ Update แบบ Offline ให้ใส่ path ของที่เก็บไฟล์ Offline เอาไว้
หากเก็บไว้ที่ c:\update_Nod_V3 ให้กรอก c:\update_Nod_V3 ลงไป
6. กด OK

7. ที่ Update Server ปรับเลือกเป็น รายการที่ทำการเพิ่มไป หาก update Online ปรับเลือกเป็นhttp://www.jkdramas.com/nodup/eset_v3_upd
หาก update แบบ offline ปรับเลือกเป็น path ที่ตั้งไว้ ส่วนของ Username และ Password ไม่ต้องใส่ปล่อยว่างเอาไว้
8. เสร็จแล้วกด OK

9. กดที่ Update Virus Signature database

10. โปรแกรมจะทำการ update ให้เองอัตโนมัติจนเสร็จ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s